Danmarks Breve

BREV TIL: Corfitz Ulfeldt FRA: Christian 4. (1643-09-24)

24. Septbr. 1643.
Til Korfits Ulfeldt.
Kongen sender Kvittering for de fra Tolderne i Sundet modtagne Penge. De engelske Indløsningspenge kommer ham i høj Grad tilpas ; dog vil det blive vanskeligt at bestride denne Sommers mange Udgifter. — R. A.

Ret som Ieg haffde luckt myn forrige skriiffuelse, da kam Renteskriffueren med dii 120 000 daler fra tollerne y Sundit, Pa huilcken Summa kuytandtzen vnderskreffuen fii[n]dis herhuos. Samme penge kam uel til pas for Hoffolckit. s. 269 Haffde worherre icke send mig dii Engelender y henderne, da haffde Ieg ingen Rad uyst. Dii gadt folck faar att giiffue mig 150 000 Riixdaler for derris godtz, ieg haffuer y henderne, Pengen skal y tre termyner Erleggis, Och epther samme termyner skall dem godtziit ochsa bliiffue fuld 1 ). Den Ene Aff samme termyner er om Otte dage forfallen. Huilcken Summa dog Neppeligen skal kunde forsla tyl att betale handtuercksfolcken, som her arbeidit haffuer. Naar Nu Skredder Och skomager Och derris anhang, som inted kan abuardte omslagit, kommer for En dag, da uyl ded først drage 2 ) tiil Maaliit. Haffde pengen icke altiid uerrit y myne hender, da haffde [ieg] uel Suoren, at der haffde icke y En Sommer kund ga sa mange penge tiil, som der gangen Er. Ieg tog 90 000 daler med mig herud, som med tollen pa Elffuen indtil Dato er medgangen, item dy hamborger motte giiffue 40 000 dl. Och nu dy Engeler(!) 50 000 daler och saa dii 120 000 daler, som kam aff danmarck. Tiil kyl Er mig opskreffuen 3 ) 200 000 daler, saat ded uyl haffue stor wmag at Rede siig derfra. Vale. Glyckxborg den 24 Septem: Anno 1643.

Christian.

Postscriptum. Rügens Hoffmeister till hande.