Danmarks Breve

BREV TIL: Corfitz Ulfeldt FRA: Christian 4. (1643-09-28)

28. Septbr. [1643] 4 ).
Til Korfits Ulfeldt.
Kongen udtaler sig om forskellige i Korfits Ulfeldts Breve omtalte Anliggender, bl. a. om Træhesten til den lille gottorpske s. 270 Hertug, om Forleningen af Laholm Slot og om det af Englænderne frigivne Skib, „Arken“. — R. A.

Pa dyne vnderskedtlige Skriiffuelser : 1. Om den trehest til den wnge herre tiil gødttorp 1 )(!), 2. Om dii tryckte tolruller 2 ), 3. At hendrick Lyndenou 3 ) begerer Laholms Slot y forlening, 4. At Arcken 4 ) Er kommen hiiem Igen, forhalder leg diig inted, At den trehest skal købis och hiid sendis. Naar dy tryckte tolruller ankommer, da skal dii snardt bliiffue forsegliit Och forskiickit til lensmenden. Den lyndenou uar aldrig aff en dør for mig Och Er den mand, Ieg aldrig talede med. Den wlfeld 5 ), som uaar til hoffue ocli boer derhen y Eiinen, Er capabile nock till En lensmand. At dy parlamentister haffuer ladt Archen komme hiiem igen och beholdt Capiteinen och godtziit der, Derudi haffuer dy ladt werden see derris forstand, Ty sa lenge dii haffuer En knappenals uerdt aff myt uden mynde 6 ), da Er ded lige sa megit, som dy haffde Et land bordte. I Capiteins Sted kandtu behalde thuende aff dii fornemste, der Er forhanden.

For ded første haffuer dy fat straff nock y dy 150 tussind daler 7 ), dy punger ud, aff huilcken Summa der Er Erlagdt 50 tussind daler som den trydie pardt. Vale.

Glyckxborg den 28 Septem: Anno 1642.

Christian.

Udskrift: Rügens Hoffmeister til hande.