Danmarks Breve

BREV TIL: Corfitz Ulfeldt FRA: Christian 4. (1643-09-28~)

Efter 28. Septbr. 1643.
Til Korfits Ulfeldt.
Den anklagede Præst bør straffes med Døden og ikke slippe med Landsforvisning. — B. Bergius’s Afskr., Vetenskapsakademiens bibliotek, Stockholm.

Ieg sender diig herhuos Biispernis dom Offuer den Skeelm 1 ), Som sidder y ded Blaa tarn, Huoraff du haffuer information Nock tiil at lade hannem anklage paa hans liiff, Aldenstund Bysperne inted haffde at dømme Offuer hans Liiff. Mens Nu skall hand anklagis paa Lyffuiit, saat Bøddelen skall skeere hans tunge baag aff halss, som hand haffuer saa tiid och Offte forargiit syne tilhører med. Ieg fornemmer uel, at der fyndis dii, som mener, at man bona cum consientia inted kunde tage liiffuit aff hannem, mens at hand skulle forsuere 2 ) landiit. Mens myn mening Er langdt anderledis, Tii ieg formener fuld och fast, At om hand inted Exemplariter bliiffuer straffiit, da uyll wor herre straffe bade herr Och knecht. Skulle hand forsuere landiit och komme andenstedtz hen Och forføre mer folck med hans wgudelige lerdom, Huem uar arsag derudi uden den, som haffde slupen ham løss. Vale. Frederigsborg den Ann. 164..

Udskrift: Rügens Hoffmeister tyl hande.