Danmarks Breve

BREV TIL: Corfitz Ulfeldt FRA: Christian 4. (1643-10-03)

3. Oktbr. 1643.
Til Korfits Ulfeldt.
Om Udsendelse af den ny Toldrulle og om Forsinkelse af Fredsunderhandlingerne i Osnabrück, fordi Gesandterne lader vente paa sig. Statholderen i Norge kan begive sig til Danmark. — R. A.

Dy tolruller 3 ), som breffuysser førde hiid, Sendis nu med den samme forsegliit tiilbage igen. Dy, som pa denne s. 272 kandt skal brugis, dy Er lensmenden, som heer tilstede Er, tylstillit. Dy y fiin Er H: Mogens kaas tilskyckit, dy andre kandt du sende pa dy steder, som dy henhører. Ded haffuer heer, gud uerre loffuit, Sa Neer En Ende, At dy fremmede drager herfra tilkommende Mandag. Der Er Riinge Apparans, at friidtz tractaterne skulle faa nogen fremgang, Mens Er at befriichte, at myne gesandter faar pa En tydlang drage hiiem, Indtil Pauens, kon: af Hyspanniens och dii fransøssiske gesandter ankommer, som inted sa snardt skeer 1 ).

Stadtholderen y Norrie 2 ) skaldt du lade uyde, at hand siist y Ariit ma begiiffue siig Neder til danmarck, Dog at hand pa førit 3 ) begiiffuer siig op Igen. Ieg haffuer tiilforn ladt hannem uyde ded, at Ieg uar tilfriidtz, at hand motte begiiffue siig Neder til danmarck, Mens Ieg mercker aff hans syste skriiffuelse, at hand inted haffuer faat myn uyllie at uyde. Vale. Glyckxborg den 3 Octo: Anno 1643.

Christian.

Udskrift: Rügens Hoffmeister til hande.