Danmarks Breve

BREV TIL: Corfitz Ulfeldt FRA: Christian 4. (1643-10-08)

8. Oktbr. 1643.
Til Korfits Ulfeldt.
Om de Heste, der skal foræres Storfyrsten af Rusland, om medicinsk Vand fra Greven af Oldenborg og om Prinsens Ansøgning om Forøgelse af hans Underhold. — R. A.

Epthersom du lodtz mig siist forsta, at der fattedis nogle tecker til dy heste, som grodtfiirsten skulle forehriis 4 ), s. 273 da haffuer ieg siiden funden 7 skønne tecker pa Hadersleben, som ieg for nogen tyd siiden haffde ladt forferdige tiil nogle wogenheste, som keysseren skulle haffue, Huilcke tecker er allerede paa ueiien henad køben: Der er ochsa sendt thuende ganger herfra diidhen, Och haffuer Stalmeisteren fat befahling at skaffe sa mange heste ued handen, som teckerne fiindis.

Ded wand fra D: kneffuel haffuer Nu En ende. Greffuen aff Oldenborg haffuer loffuit at skaffe doteren hiid, Och Eptherdi ieg kommer icke andit yhue, End at du haffuer Endnu nogiit aff samme wand, huorfor du skaldt sende mig ded, om ded endnu er forhanden 1 ).

Prindtzen haffuer nu pa Nii holdt an om hans Indkomstiis forbedering, huorpa der er suarit, At ieg haffuer giiordt derudi, huiis mig mueligdt uerrit haffuer, huorfor hand ochsa haffuer tackiit mig, som dig bekendt Er. Kunde hand Ellers Erlange nogen extraordinari hiielp huos Riigens Raad Nu y Ottense, da saa Ieg ded heel gerne 2 ). Vale. Glyckxborg den 8 Octobris Anno 1643.

Herhuos fyndis Churfiirsten aff Brandenborg Paas Paa Memelen 3 ).

Christian.

Udskrift: Riigens Hoffmeister tiil hande.