Danmarks Breve

BREV TIL: Corfitz Ulfeldt FRA: Christian 4. (1643-10-11)

11. Oktbr. 1643.
Til Korfits Ulfeldt.
Valdemar Christian bør tiltræde sin Rejse til Rusland snarest muligt. Spørgsmaalet om det konfiskerede engelske Gods skal drøftes s. 274 i Odense. Kongen kan ikke betale Gesandtskabet til Osnabrück eller Restancerne af Christianspris. — R. A.

18

Aff dyn skriiffuelse Erfahrer ieg, At greff woldemar Christian begerer at ma bekomme nogle aff myne sølff trommeter, om hans inted sa tylig ankommer. Huorpa ieg dig inted forholder, At ded inted Er radeligdt, at Reiissen forhalis for den skiild, Huorfor du skaldt lade hannem myne uerre følgachtig, om dy andre inted kommer, paded greffuen kan komme siin kaas y denne fuldmane.

Pa ded Engelske godtz, som y køben: fyndis och Er Confischerit 1 ), haffuer Ieg inted kund mig Resoluere aff arsag, at Ieg ingen designation derpa Siiet haffuer. Naar uy samlis Nu y Ottense 2 ), da kan derom talis.

Naar uy sammestedtz kommer, da uyl der talis inter alia, Huor pengen skal tagis tiil gesandterne y Ossnabriig, ty pengene aff kammerit kan inted strecke tiil den udgiifft, som Nu tyd epther anden spenderis pa Ambassader 3 ).

I myn herrefaders tyd bleff En Skaat pabøden for den Legation skiild, som den gammel Hendrich Rahmel forrettede huos Dronning Elyssabedtz tyd y Engeland 4 ).

s. 275 Der Er allerede sendt 8389 Riix daler henad Ossnabriig. Derforuden kreffuis Ieg dageligen for dy Penge, den Homunculus 1 ) pa Christianpriis Er skiildig y landkysten, som mig gans Indted kommer wed. Vale. Glyckxborg den 12 Octo: Anno 1643.

Christian.

Udskrift: Riigens Hoffmeister til hande.