Danmarks Breve

BREV TIL: Corfitz Ulfeldt FRA: Christian 4. (1643-10-23)

23. Oktbr. 1643.
Til Korfits Ulfeldt.
Han skal lade Mogens Kaas vide, om Kornet fra Nyborg Len skal sendes til København. Flaaden skal være vel forsynet og rede. Kongen har forlangt en Fortegnelse over Søfolkene af Rigsadmiralen. Der skal sørges for Forraad af Tømmer til Vagthuse paa Voldene. — R. A.

Siiden Ieg kam hiid, da haffuer H: Mogens kaas begerit at uyde aff mig, Om hand skulle sende kornit aff Nyborre lehn offuer tiil køben: Eller och selge ded tyl købmend, Huorpa leg suarede, at hand sliigdt skulle Erfahre huos diig, Tii ieg kunde inted uyde, huoruydt huad(!) alle[re]de fra dy neste lehne uar hendtiit.

Fladen uyl forsørgiis saledis med alting, at man kan lade den gaa, huordthen man den wiil haffue. Der uyl Øll, Maad och penge tiil sadan En flade, som, gud uerre loffuitt, der fyndis y køben: Ded Er høii tyd pa, At man haffuer siin sag uel y acht.

leg haffuer befahliit Rügens Admirall 2 ), at hand skal sende mig En designation pa ded Søfolck, der Er y tiienisten, Och huor megiit der skal werbiis, Naar Søfolcken inted andit End Redskabit skall Skiitte, Och Soldaterne forretter ded øffuerlige. Der skal ymod forariit gørris Sa mange s. 276 Santinell husse och cordegarder 1 ) ferdig, som der kan behøffuis bade pa den Ny och gammel wol om kø: 2 ), item om Christians haffuen tyl ded danske Regimendt tyl fodtz, som skal campere udenfor køben:, Huortil skall haffuis y forrad deler 3 ) och smadt tømmer tyl hytter och cordegarder. Ded uyl uel koste nogiit, Mens derymod haffuer mand folcken y bedre tuang. Vale. Ottensegard den 23 Octo: Anno 1643.

Christian.

Udskrift: Riigens Hoffmeister tiil hande.