Danmarks Breve

BREV TIL: Corfitz Ulfeldt FRA: Christian 4. (1643-10-23)

23. Oktbr. 1643.
Til Korfits Ulfeldt.
Efterskrift om Udbetaling af Penge til Holmens Folk og om det konfiskerede engelske Gods. — R. A.

Ret som Ieg haffde afferdigit Hans Boysen, da kam Posten med dyn skriiffuelse, huorudi du begerer 30 000 dl. till Holmens folck, huylcke du skaldt bekomme aff tolkysten. Och habiis, at du holder Ord med betalingen tyl Iull, ty dii uyl gørris fornøden til Omslag, Aldenstund mig til dette Omslag 4 ) Erre 200 000 daler for ded optog, uy haffde med Ham: 5 ), opskreffuen 6 ). Den zeddell fyndis herhuos pa dy s. 277 Engelskis godtz, som confis [ch] erit Er 1 ), Huilckit aldtsammen kan selgis, same 2 ) som med Ett Kors tegnit er, Same2) som ded Ene, som Ieg haffuer skreffuit pa. Vale. Otthensegard den 23 Octo: Anno 1643.

Christian.

Postscriptum.

Udskrift: Riigens Hoffmeister til hande.