Danmarks Breve

BREV TIL: Corfitz Ulfeldt FRA: Christian 4. (1643-11-02)

2. Novbr. 1643.
Til Korfits Ulfeldt.
Meddelelse om den polske Gesandt, som er undervejs, og om den engelske Afsending Poley, der ikke har kunnet give Besked om Aarsagen til Krigen mellem Kongen og Parlamentet. — R. A.

Alting Star, gud uerre loffuit, heer wel, Den allerhøiieste giiffue framdeliis syn Nade. Konningen aff Pohlens gesandter 3 ) Er tyl Lybek ankommen Och skreffuen hiid at Erfahre, huor hand skal komme tiil mig.

Huorpa hannem Er suarid, At kommer hand hiid Inden 20 Huius, da finder hand mig her, Mens Ellers skall hand søge køben:

Den Engelske herremand Poleii 4 ), som dig uel bekendt Er, drager herfra henad køben: ymorgen. Ieg er bleffuen lyge sa wiis aff hannem dennegang som tylforn, Tii hand kan Inted siige mig Arsagen, huorfor konningen och parlamendtit s. 278 fører kriig med hiinanden. Vale. Aff Hadersleffhus den 2 Nouem: Anno 1643.

Christian.

Udskrift: Riigens Hoffmeister tiil hande.