Danmarks Breve

BREV TIL: Corfitz Ulfeldt FRA: Christian 4. (1643-11-06)

6. Novbr. 1643.
Til Korfits Ulfeldt.
Brevbæreren, som staar i Begreb med at sejle til England, skal hjælpes med Udrustning til sine Skibe. En paa Københavns Slot arresteret Englænder kan efter hans Begæring overlades ham, hvis det kan ske uden Skade. Oberst Mackay skal have 500 Dlr. — R. A.

Epthersom denne breffuisser 1 ) drager Nu siin kaas henad Engeland och begeerer Nogle kobberstycker pa konningens skiib, hand segler pa, saoch nogle Iern Støcker til Ett kopfardi skiib, som uyl ga med hannem.

Huorfor du skaldt uerre hannem behielppelig dermed, saat hand dermed inted opholdis. Hand haffuer ochsa begerit En aff dem, som Er anholdt pa køben: Slodt, huis Naffn fyndis herhuos. Menss Eptherdi mig om samme persons leiilighed inted bewiist Er, Da skaldtu gørre derudi, huad skee kan wden myn skade. Hand uylle wel haffue Snackit mig ded confischerede godtz 2 ) aff, Mens ded uylle inted ga hannem an. Saframdt den, som hand taler for, Inted er aff ded Selskab, som halder med Parlamentit, da kan man liidit uerre tiiendt med hans person.

s. 279 Offuerste Machay 1 ) Er antagen y myn tyeniste Och skall hand forstreckis med 500 daler. Vale. Hadersleffhus den 6 Nouem: Anno 1643.

Christian.

Udskrift: Rügens Hoffmeister tiil hande.