Danmarks Breve

BREV TIL: Corfitz Ulfeldt FRA: Christian 4. (1643-11-06)

6. Novbr. 1643.
Til Korfits Ulfeldt.
Den af ham sendte Fortegnelse over Pengene i Toldkisten stemmer ikke med det Beløb, som skulde være der ifølge Toldsedlerne, efterat de til forskellige Udgifter anvendte Beløb er fradraget. Kongen sender ham derfor Toldsedlerne til Gennemsyn. — R. A.

Aff denne breffuisser haffuer ieg Emphangen Nøggelen til dy andre Nøggeler saoch dyn skriiffuelsse, huorudi fandtis designation pa dy penge, som fandtis y tolkysten, som fandtis ganske inted offuerens med tolrullerne, som mig fra Hans widrig Erre tilskyckit, huorudi findis den 22 Octobris att haffue uerrit y tolkysten Rose: 5435, goldtgiilden 431 2 ) Och Riixdaler 166385. Nar nu dii 30000 daler, som nu siist bleff forstrekit Rentekammerit, dragis derfra, da skall uerre y beholding 136 383 daler. Der dog alle dy penge, som pa greff woldemar aff tollen s[p]enderit Er 3 ), med alle dy andre wdgiiffter, som Epther Ordre wdgiiffuen Er, derfra dragen Er, da bør dii 136383 daler fyndis y forrad, som tolseddelerne vduysser, Som dig herhuos tilskickis tiil den Ende, at du skalldt lade dem See ygennom aff wiisse Och troe folck, Och thuiffler Ieg ganske Indted, at den benente Suma Io s. 280 fyndis derudi. Dyn fortegnelse sendis dig herhuos ygen, paded du distebedre kandt liigne Summerne sammen 1 ). Pengene faar at werre der, gud giiffue, huor dy Erre. Vale. Hadersleffhus den 6 Nouem: Anno 1643.

Christian.

Udskrift: Rügens Hoffmeister tiil hande.