Danmarks Breve

BREV TIL: Corfitz Ulfeldt FRA: Christian 4. (1643-11-12)

12. Novbr. 1643.
Til Korfits Ulfeldt.
Kongen vil selv sørge for Indkøb af Vin. Ulfeldt skal gøre Rede for Uoverensstemmelsen mellem Toldindtægten og det paa Hvælvingen i Kronborg indsatte Pengebeløb. Dette vil ikke kunne dække de mange forestaaende Udgifter. Kongen sender en Fortegnelse over den svenske Krigsmagt. Den kætterske Præst skal tiltales paa Livet. — R. A.

Ieg glemde siist y en hast at lade dig forsta, At ieg er tylfriidtz, at Baldtzer condeuiin 2 ) brugis til den wiin at yndkøbe. Den uyn, du skriiffuer om, den kommer mig intet wed, Tii den, som haffuer den, haffuer uel faat myn Paas aff Nade til at hendte nogen uyn, mens at ieg derfor skulle beholde den, ded følger inted. Densamme haffde ded samme for y glyckstad, mens ded slog hannem feiil.

Arsagen, huorfor [ieg] more Antiquo achter, om gud uyl, sleffuer(!) at lade købe uyn ind y Aar, Er, At en amme uyn koster her nogle och 40 daler, Och ieg formener at faa ammen, om gud uyl, der ude for 18 eller 20 daler 3 ).

s. 281 Ieg sende dig stackit siiden tolseddelerne, huorepter tollerne bør at leffuere pengen fra sig. Mens eptherdi Summen y disamme inted kommer offuerens med den zeddel pa dy penge, som du haffuer ladt sette y huelffuingen pa Groneborg, Da uyl ieg uyde, huor pengen er bleffuen, som der fattis bade y guld och daler 1 ).

Ded uil bliiffue mig Et besuerligdt Ombslag y Aar 2 ), Tii mig er opskreffuen 3 ) 200000 dl., och ma giiffue til Rendte aff dy penge, som bliiffuer bestaende, 50000 daler.

Gesandternis fortering y Ossnabriig 4 ) uyl y ded ringiste behøffue 52000 daler. Derforuden haffuer Ieg loffuit at Erlegge for ded Christianpriissis godtz 10000 daler y landkysten 5 ), item først kommende Paske skal 6 ) haffue Et haldt ars gaisi, foruden huis dageligen medgaar pa myn Staadt och En haab fremme[de] herrer och gesandter, som man dageliigen med trybuleriit 7 ) Er. Saat dii penge, som findis pa Croneborg, ingen Myrachel skal gørre, Imens dii lucker dørren 8 ), y ded at man Ingestedtz fra haffuer dem foruden En daler at foruendte vden ded, som kan uerre kommen y kysten, siiden dii tolseddeler er daterit.

Herhuos framskiickis Suenskens ganske Militia til hest och fodtz, Som meriterer, at man foruarer den tiil wiider Eptherretning.

s. 282 Och Eptherdi ieg er kommen sa langdt med den kompan 1 ), som lerde folck, ymens hand uar Prest, At naar et Menniske uaar døbdt, da haffde hand inted behoff at gørre pænitens, Er nu dømdt fra kaal och Embede och sendt henad københaffuen, Da skaldtu framdeliis lade tale hannem tiil Pa lyffuet, At Eptherdi hand haffuer Icke allene Med syn tunge bespottit gud y himmelen och forargiit menigheden, Mens ochsa giiffuen mange tussing(!) mennisker Anleiiding tiil at spiilde derrig(!) Euyge welfardt, wansiiet hand Nogle gange derom Er aduarit, Da formener leg, at Bøddelen bør at skeere hannem tungen aff hans halss, ut tollatur malum ex Israeli, At den wskiildige icke skal nyde den skeelm undt ad 2 ). Naar du Nu kandt faa dom offuer hannem, da skal Executionen skee uden nogen Ophold. Vale. Hadersleffhus den 12 Nouem: Anno 1643.

Christian.

Udskrift: Riigens Hoffmeister tiil hande.