Danmarks Breve

BREV TIL: Corfitz Ulfeldt FRA: Christian 4. (1643-12-04)

4. Decbr. 1643.
Til Korfits Ulfeldt.
Den for Utugt anklagede Præst i Aarhus, som Lensmanden Erik Grubbe har sendt til København, skal sendes tilbage. Hans Beskyldning mod Erik Grubbe for, at denne ikke har villet tillade ham at stille Borgen, er blevet afvist af Lensmanden. — R. A.

Epthersom diig bekendt Er, At presten 2 ), som aff Eriick grubbe hiidsendt Er, haffuer ladit sig formercke, at samme grubbe indted uylle tage Borgen aff hannem, der hand dog hannem Nøyachtig borgen præsenterede, med mehre sliig snack, som hand forregaff 3 ).

Nu ygar kam der breff fra samme grubbe, huorudi hand skriiffuer, At presten ingen Nøyachtig Borgen kunde stelle, huorfor hand Epther myn befahling hannem haffuer hiidskyckit. Da eptherdi samme Prest Endeligen ma sendis tiilbage Igen Och der staa ded 4 ) ud, som hand fortiient haffuer, da skaldtu gørre den anordning, at hand wel foruariit kommer tilbage igen. Befahlningen tyl lensmanden 5 ) bliiffuer s. 284 ferdig at wnderskriiffue, Naar ded bliiffuer lyst. Vale. Københaffuen Slot den 4 Decem: Anno 1643.

Christian.

Udskrift: Rügens Hoffmeister tiil hande.