Danmarks Breve

BREV TIL: Corfitz Ulfeldt FRA: Christian 4. (1643-12-07)

7. Decbr. 1643.
Til Korfits Ulfeldt.
Kaspar Herbach skal gøre de Instrumenter, der skal staa paa Rundetaarn, færdige, saavel som Vandtrykket paa Frederiksborg. Til at arbejde paa Vandværket her skal der sendes Kongen en sagkyndig Mand. — R. A.

Dette herhuos føiiede breff skal sendis fordt med Posten. Du skaldt fortinge dii Astronomica Instrumenta 1 ), Som skal brugis pa tarnit y køben:, at ferdig gørre med den Meiister fra Lychtenberg 2 ), Isønderlighed, at hand gør det tryckuerck ferdig, Som skal brugis heer tiil wandiit at thuinge pa Myn Stue 3 ).

Du talede Om En, som kunde Omgaas med wanuerck, som man heer uel haffde fornøden, om hand duer nogiit, Huorfor du skaldt sende ham hiid, at Ieg kan tale med hannem Och Erfahre, huoruyt hand forstar werckit. Vale. Frederigsborg den 8 Dec: Anno 1643.

Christian.