Danmarks Breve

BREV TIL: Corfitz Ulfeldt FRA: Christian 4. (1643-12-09)

9. Decbr. 1643.
Til Korfits Ulfeldt.
Han skal forsøge at faa Vinhandlerne til at sætte Prisen ned ved at tilbyde dem Fribreve. Prinsens Læge har forsømt sin Pligt. — R. A.

s. 285 Epthersom du Nu siist Pa køben: Slot Lodtz mig forsta, At wiinhandelerne der y Staden Inted uylle Selge En Amme wiin ringer End for 27 daler 1 ), Och ieg y en hast inted kam yhue, at dy frybreffue, som ieg haffuer att meddele, huem Ieg uyl, Bade som En konnig Och som En hertug aff holsten, Ingen Endnu Er forundt, Huorfor du dem, som haffuer wynen, diisamme skaldt præsentere Och forsøge, huad for forandring pa købiit [du] derfor kandt Erlange, Aldenstund dy kan gørre siig En stor profiit dermed, At dii strax kan faa wiinen Soldt for Rede penge, som dy strax Igen kan anlegge pa anden wiin.

Saframdt du Nu kandt Erlange nogen Ringere Priis pa wiinen, da skall der bliiffue 100 Ammer pa køben: Slot, och Resten sendis hiid.

Wogenmeisterens hustru, som war hen til Skanderborrig med Iomfru Elisabet Sophiia 2 ), kam hiid yafftis Och berettede, at D: dyderich 3 ) waar dragen fra Prindtzen wansiet, at Princessinden baad hannem sa megit, at hand uylle bliiffue der, Och strax Epther ad hand war bordte, da haffde Prindtzen faat sa vndt y benit ygen som før, huoraff man kan See, huorledis hand driiller 4 ) Prindtzen. Vale. Frederigsborre den 9 Decem: Anno 1643.

Christian.

Udskrift: Rügens Hoffmeister til hande.