Danmarks Breve

BREV TIL: Corfitz Ulfeldt FRA: Christian 4. (1643-12-08)

8. Decbr. 1643.
Til Korfits Ulfeldt.
De to Lensmænd, Hans Ulrik Gyldenløve og Niels Vind, bør komme overens om, hvor Vejen mellem Frederiksborg Slot og Roskilde skal gaa. 30 Mand med Hakker og Spader skal sendes til Frederiksborg, hvorhen ogsaa Hans Ohnemøller og Philip Bornemann skal begive sig. — R. A.

s. 286 Der ieg uar siist y køben:, da fornam leg, At Hans wldrich och Niiels wiind disputerede Om weiien Imellom frede: och Rosskyld 1 ), huor den kunde leggis best och Neermist. Da Eptherdi ieg tilforn haffuer uerrit pa samme steder Och inted andiit haffuer kund See End, at weiien la best, som den sammetyd befahliit bleff at henlegge, Mens Eptherdi ded er En temmelig lang tyd siiden, at ieg saa den leiilighed, Da er ded best, at dii forbenenthe thuende dannemend setter hiinanden Steffne pa dii steeder, som der disputeris Om, Och sa kriiber op paa vggeløsse kyrcketarn, huor dii kan 2 ) bade frede: och Roskild, Huoraff dii snardt kan slutte, Huor weiien skal gaa. Meningen Er denne, at der Er En bunde, som liigger vnder køben: Slodt, huiis wang weiien wyl komme Igennom, Och mener at bruge wenner, som skulle imaginere folck nogit, som Inted Er. M: Hans Ohnemøller skal begiffue sig hiid. Der skal hiidsendis 30 Mand med En Offiserer, som skal haffue med sig Hacker Och Spader Item fetalliie pa 3 vgger Och Sleebe tagett 3 ). Vale. Frederigsborg den 9 Decem: Anno 1643. . ,

Christian.

Du skaldt befahle Phiilip Borne[mann] 4 ) at drage hiid och tage ded lossomente, som Alexander 5 ), som vnderwiissede frøckerne, waar udi.

Dii tydinger Om den weiimerske Armej 6 ) skall suardt sette tucht pa dy Suenske, saat dy inted herepther bliiffuer Modiig.

Udskrift: Rügens Hoffmeister tiil hande.