Danmarks Breve

BREV TIL: Corfitz Ulfeldt FRA: Christian 4. (1643-12-11)

11. Decbr. 1643.
Til Korfits Ulfeldt.
En Søn af Snedkeren paa Kronborg skal have Ansættelse som Dreng hos Proviantskriveren. — R. A.

Den Snecker 1 ), som waarer Hussiit heer, haffuer beedit mig, att ieg uylle hie[l]ppe hans Søn y En aff Skriiffuerstuerne, Huorfor du skaldt sette hannem tyl Prouyandt skriiffueren for En dreng. Wiil hand bliiffue sa fliitig och trou Som faderen, da war hand wmagen werdt at holde tiil Nogiit.

Vale. Groneborg den 11 Decem: Anno 1643.

Christian.