Danmarks Breve

BREV TIL: Corfitz Ulfeldt FRA: Christian 4. (1643-12-13)

13. Decbr. 1643.
Til Korfits Ulfeldt.
Om en Projektmager Conrad Ham Philus, hvem han skal paalægge at indsende sit Forslag skriftligt til Kongen, idet denne lover at holde det hemmeligt og at brænde det straks efter Læsningen. — R. A.

Der findis En Ewentyrer y køben: Conrat Ham Philus, som haffuer skreffuyt mig Och offererit mig allehande, som hand wiil lehre mig, Som uaar idel gaadt, om derhuos uaar nogen wyshed. Da Eptherdi der berettis, at fiirbøderen y ded danske Chanselie skall uyde, huor samme Person syg Opholder, Da skaldtu uerre derom sliigdt at Erfahre Och Naar du kommer hannem tiil Ordtz, Da skaldtu lade hannem forsta diig at haffue Order at tale med hannem, At om hand uyl lade mig ded skriifftlig wiide, huad ded Er, da wiil Ieg forseckere hannem, at Sa snardt Ieg haffuer leest ded, da uyl ieg kaste ded paa Illen Och aldrig tale s. 288 derom y myne dage tiil Nogen, y huad stand eller condition hand och aff werre kan. Densamme person giiffuer sig vd for En Apotecker. Vale. Frederigs: den 13 Decem: Anno 1643.

Christian.

Udskrift: Riigens Hoffmeister tiil hande.