Danmarks Breve

BREV TIL: Corfitz Ulfeldt FRA: Christian 4. (1643-12-14)

14. Decbr. 1643.
Til Korfits Ulfeldt.
Om Penge til Peder Vibe og om Køkkenskriveren, som bør aflægge nøjagtigt Regnskab, da det er vanskeligt at kontrollere hans Ærlighed. — R. A.

Herhuos haffuer du 110 Roso: at Emphange, som Peder uybe skal haffue tyl hans gode wen, hand haffuer 1 ). Køckenskriiffueren Er befahliid at begiffue siig tiil køben: Och gørre Regenskab, huortiil Pengen Er anuendt, som hand tyd epther anden haffuer faat aff kammerit. Saframdt hand giiffuer Nogen vdgiifft an aff importans, Da bør hand at uysse Order derpa.

Isønderlighed da Er ded at haffue y acht, Om hand haffuer faat nogit huos nogen skriffuer pa lehnen her y danmarck. Dii Øxen, som bleff forspiist pa myn Søns Bylager y glyckstadt, bliiffuer Chanseleren Reuendtlau betaliit tiil Omslag 2 ). Ieg motte gerne uyde, huor den Credit, kommer fra, hand haffuer, At hand kan faa penge mig waffuydendis 3 ).

s. 289 Naar Ieg spør hannem ad, huorfor hand Indted lod mig uyde y glyckstad, at hand uar penge skiildig, Och kommer Nu och kreffuer penge først heer, Da giiffuer hand tiil suar, at hand uyste, at der waar ingen penge y kammerid. Huilckit Ieg gerne motte uyde, huem der kunde siige hannem ded, Tii Ieg lod staa y myt kammer nogle Penge (Endog dii uar inted mange) y myt kammer(!).

Der Er ingen aff alle dy skriffuer, som tyener mig, som kan beder fexere mig End ded slags, Tii vden at 1 ) dy, som skal haffue opsiicht med dem, icke ued Indkøbiit 2 ) pa altiing, huor man ligger, da kan dii gørre, huad dy wiil icke lade 3 ), Tii der Er stor vndersked pa høns och andiit sliigdt heer, End som ded Er y køben:. Vale. Frederigs: den 14 Decem: Anno 1643.

Christian.

Udskrift: Riigens Hoffmeister tiil hande.