Danmarks Breve

BREV TIL: Corfitz Ulfeldt FRA: Christian 4. (1643-12-17)

17. Decbr. 1643.
Til Korfits Ulfeldt.
Om Fordeling af de fra Kronborg sendte Penge og om Transporten af de Penge, der skal bruges ved Omslaget. Tolderne i Øresund forsømmer at tage Opgæld af underlødig fremmed Mønt. Der skal forfærdiges nogle Egetræsborde. — R. A.

19

s. 290 Hans Boysen skal til sig annamme 114000 daler aff dii penge, som Nu kam fra Crone: 1 ), som hand skal bruge tiil omslag førstkommende. Derforuden skal hand annamme dy penge, som Hoffolckit skal haffue, som Er vngeferlig 10800 daler 2 ). Resten skall tellis kammerskriiffueren 3 ) tiil, som siiden skal settis ind y myt sengekammer. Du skaldt fortroe tollerne y Sundit, At dy Epther denne dag skal giiffue mitg(!) tho daler for huer daler, dy leffuerer y kammerit, som inted Er gangbar tiil Omslag. Ieg seer ingen Opgeldt, der gørris Regenskab for, der tagiis pa dy Hollandtske daler 4 ), der dii dog Er megiit Ringer Paa Skrodt och korn, End Riix daler Er.

Dy Offuen benendte penge, som skal hennat Omslag, skall, sa snardt ske kan, sendis fra køben: henad Rosskiild med Rustuogen, Huor dii skal leggis pa bynderuogne, Och siiden agiis fraa Ett Lehn til ded andiit, saat dy kan komme offuer beldt, førend den friis tyl y haffnerne. Dy skal tage derris wey henad Melfard och kolling, huor dy haffuer steckist 5 ) offuer.

Ieg glemde Nu siist, du warst huos mig pa Rossenborg, at bestille tyllyge med dy wiindues karme och dørre Ochsaa Boer, Huorfor der skall bestillis thuende Boer, som kan uddragis pa begge Ender, Och Otte gemen Boer, dog alle aff Egiitømmer. Vale. Aff frederigsborg den 17 Decem : Anno 1643.

Christian.

Udskrift: Rügens Hoffmeister tiil hande.