Danmarks Breve

BREV TIL: Corfitz Ulfeldt FRA: Christian 4. (1643-12-31)

31. Decbr. 1643.
Til Korfits Ulfeldt.
Om en Brevbærer, hvis Rejse bliver forsinket, fordi han skal hverve Ryttere undervejs. Anders Billes Brev til Torstenson bør trykkes paa flere Sprog. — R. A.

s. 292 Epther som Ieg Recommanderede dig denne breffuysser y myn siiste skriiffuelse 1 ), Och hannem samme breff inted kam tiil hande, Mens Henning walckendorps 2 ) tiiener, Aldenstund denne breffuisser Inted kunde reiisse sa gesuynde som den anden, Eptherdi hand pa Reiissen skall forsøge, Om hand y købstederne kan faa Ritter vnder Hoffcompaniit 3 ).

Och Eptherdi Ieg biilder mig [ind], at Ieg haffuer befahliid dig at sende thuende lempelige Orloff skiib pa Elffuen, Och ieg inted Er forseckerit pa, at ded Er skeed, Da skaldtu haffue sliigdt y acht, at ded skeer.

Rügens Marss haffuer skreffuen generali tostesøn tiil 4 ), som du aff Gopien haffuer at Erfahre, huiilckit biilligen bør at tryckis paa adskiillige tungemal, paded werden kan See, huor Erliig dy gaar Om med folck. Naar Ieg f'aar suarrid pa samme breff att See, som wdenthuiffuel quadrerer 5 ) sig paa ded, som man haffuer at foruendte fra Peder wiibe, Da uyl leg sende dig breff tiil greffue woldemar Christian, at du dermed kandt senge 6 ) M: kock fordt. Vale.

Assens den siiste y ded Aar 1643.

Christian.

Udskrift: Rügens Hoffmeister tiil hande.