Danmarks Breve

BREV TIL: Corfitz Ulfeldt FRA: Christian 4. (1643-12-31)

31. Decbr. 1643.
Til Korfits Ulfeldt.
Der skal til Bülk Havn ved Christianspris sendes to Skibe, som skal krydse i Farvandet der og spærre Udsejlingen fra Kiel for Torstenson. — R. A.

s. 293 Denne Breffuisser kam denne tyme til mig Igen fra gottorp, Som kan berette dig tylstanden sammestedtz. Och skall der, sa Snardt mueligdt Er, sendis thnende Piinasser 1 ) henad den haffuen strax wed Christianpriis, som kallis Bylcke haffuen, Och krydtze Søen, At ingen siig vd fraa kyl kan Retirere tyl wandtz, som der formenis, at tostesøn haffuer y synde, som huos mig deraff confermeris, att hand haffuer søgdt kyl och laad sig occupationen aff Christianpriis ladiit (!) saa høiieligen werre angelegen Och siiden sluppen wrup y kyl frii och freck 2 ).

Denne breffuisser skal kleedis more solito igen. Vale. Aff Assens den siiste dag y ded Aar 1643.

Christian.

Den haffuen, ieg skriiffuer om, kaldis Bylcke haffuen, fordi att gammel dyderrich von Anefeldtz gaard, som kaldis Bylcke, ligger strax derhuos.

Udskrift: Riigens Hoffmeister tiil hande.