Danmarks Breve

BREV TIL: Corfitz Ulfeldt FRA: Christian 4. (1644-01-04)

4. Januar 1644.
Til Korfits Ulfeldt.
Kongens Svar paa Malte Juels og Ebbe Ulfeldts Andragende er vedlagt. Der skal sørges for Logi til den fra Norge ventede Møntmester. Fribytterne skal gøre sig rede snarest muligt og skal svare Kongen en Tiendedel af deres Udbytte. Den polske Gesandts Afrejse er forestaaende. Kongen undrer sig over, at Dr. Fabricius venter paa Ordre til at indfinde sig. — R. A.

Ded wand Och andit, som D: Peter Pai 2 ) skulle sende mig, ded haffuer Ieg aff kammerskriiffueren Emphangen. Pa ded, som paa Maldte lul Och dyn broders uegne vnderdanigst begerit Er, fyndis Erklerung pa(!) y herhusføiiede conuolut 3 ).

s. 295 Ded breff tiil Stadtholderen y Norrie skaldtu hannem tilskiicke. Huad y samme breff hannem befahlis, ded kandtu Erfahre aff copien, som derhuos fiindis, paded du y tyde kandt uerre om Et lossoment tyl hannem 1 ), Tii som ded ladder siig anse, daa uyl En hab Sølffkander springe tiil at myndte penge aff tyl folckit, man skal haffue.

Du mat nu uerre med al fliid deran, At man kan fa worre frybiiter 2 ) pa beenen, sa snardt mueligdt Er. Och ma dy ret well giiffue mig den tyende pardt aff, huiis 3 ) dy kan fynde, Aldenstund man altiid ma hiielppe pa dem med aldt ded, til ded uerck Neffnis kan, Naar dy ded huos andre inted kan bekomme.

Ded skiib, som skal føre den Polnske gesandter 4 ) offuer tiil dandtzig, wiil nu snardt uerre ferdig, Aldenstund samme gesandter Offuermorgen kommer hiid at tage syn affskeen huos mig.

Her siigis, at D: fabritius 5 ) skal lade sig formercke, At hand uyl haffue Order, førend hand uyl stylle siig Ind. Sa motte Ieg gerne uyde. aff huem hand wendter Order pa ded, hand Er bestiildt tyl. Vale. Assens den 4 Ianu: Anno 1644.

Christian.

Udskrift: Riigens Hoffmeister tiil hande.