Danmarks Breve

BREV TIL: Corfitz Ulfeldt FRA: Christian 4. (1644-01-08)

8. Januar 1644.
Til Korfits Ulfeldt.
Skibet, som skal føre den polske Gesandt over, skal gøres færdigt. Der skal skaffes Penge og Kanoner til at sende Baudissin, som skal hverve Folk til et Indfald i Lifland, hvorom Kongen gennem Gesandten har gjort den polske Konge Tilbud. — R. A.

Eptherdi den Polske gesandter 1 ) ydag tager syn affskeen fra mig, Da wiil Skybit, som skal føre hannem Offuer tiil dandtziig, werre ferdigdt Och saledis Stafferit, at hand kan gaa frii for En Suensk eller thu Igennom Søen. Och Eptherdi samme gesandter haffuer tagiit myne offerta 2 ) ymod hans herre Ad Refer[endu]m an, Nemblig, at Om dii 3 ) Polacker sig tiil inted fyndtligs ymod Suensken durantibus indutiis 4 ), Da uylle ieg tylskiicke Baudessen 30000 5 ) daler Och nogle feldtstiicker med derris tilbehør, At hand paa myt patent skulle tiilueiie bringe Ett antal folck Och der med gørre En Indfall y lyffland. Och huad hand der kunde Obtinere, ded skulle Ingen uden kon: y Pohlen komme tyl beste, Dog skal hand Selffuer staa Omkostningen, som dertil fornøden Er, Myne 300005) daler skulle mig med tyden Erleggis. Huorfor du skaldt tencke pa myddel, huorued man kan faa dii samme Penge Med 16 eller 18 6 ) Regiimendt stycker med derris apparat offuer tiil Baudessen, Naar behoff gørris. Vale. Assens den 8 Janu: Anno 1644.

Christian.

Udskrift: Riigens Hoffmeister tiil hande.