Danmarks Breve

BREV TIL: Corfitz Ulfeldt FRA: Christian 4. (1644-01-11)

11. Januar 1644.
Til Korfits Ulfeldt. 1 )
Albert Baltser Bernts har faaet tilfredsstillende Svar paa sin Fordring og desuden Ordre paa Levering til Glückstadt. Fribytterskibene bør løbe ud snarest muligt. To Orlogsskibe skal sejle til Marstrand. Ordrer angaaende Afsendelse af Penge til Baudissin, Markus Whittes Hvervning af Baadsmænd og Erik Qvitzows og Steffen Thimmes Sendelse til Skaane. — R. A.

Dyn skriffuelse ued Hans Boysen framskiickit Er mig tilhande kommen, Huorpa Ieg dig inted forholder, At ded som Albret Baldtzer Bern 2 ) med rette kan tilkomme, derpa haffuer hand Erlangit beskeen, saat hand haffuer at tacke. Hand haffuer ochsa fat order, at huad der kan behøffuis y glyckstad, ded skall hand skaffe, sauyt ded aff H: key von Anefeldt Och greff Pens 3 ) vnderskriiffuis och begeris. Dii Badtzmend, hand presenterer at skaffe, Erre uell at bruge, Om man uar uyss derpa. Kunde hand skaffe nogle gode Styremend pa Suerrig, daa kam ded hell wel tilpas. Dy patenter pa dem, som achter at Søge Capo de griip 4 ); findis herhuos. Io snarer dy nu beginder at segle den bou an, Io bedre Er ded for dem selffuer Och landit. Dy skiibe, som ferdig och y Søen Er, dy Er med gudtz hiielp Bastant nock tiil ded, som Endomstund aff dy Erløsse Suenske kan tenteris. Dy thuende, som skulle haffue uerrit pa Elffuen, dy skall Nu ga henad Marstrand och giffue acht pa gottenborg Induaner. Ded Stollen godtz føris aldt henad wysmar. Pa ded skiib, som skall Offuer med denne gesandter tiil dandtziig, skall settis tredue tussind daler 5 ) aff dy Penning. s. 298 som hans Boysen skulle haffue hafft med tiil kiil. Samme Penge skall deponeris y danziig huos En uys mand indtil uyder order. Generali Baudessen skall haffue samme penge tiil at rette En Armei Och gaa dermed ind y lyffland Och der gørre En diuersion. Marckus wiit 1 ) haffuer faat befahling Och penge til at werbe 200 badtzmend. Capitein Steffen och den kuydtzou 2 ) skal s[end]is 3 ) Op tyl Com: 4 ) y skane, at dy legger dem der, som dy best tyeniste kan gørre. Offuerskencken 5 skall giiffue tyl anriitgeldt 6 ) 25 daler, dog for dem, som man kan bruge. Vale. Aff Ottensegard den 11 Ianu: Anno 1644.

Christian.

Dy gadt folck her y landit kunde inted bylde sig ind, at tosstesøn uar fiiendt, førend hand greb leiierit an y fyen.