Danmarks Breve

BREV TIL: Corfitz Ulfeldt FRA: Christian 4. (1644-01-14)

14. Januar 1644.
Til Korfits Ulfeldt. 7 )
Sejermageren i København skal gøre et lille Ur til Kongen. En Befaling angaaende Udrustningen af Trefoldigheden og en Seddel til Dr. Peter Paynck er vedlagt. Forskellige af Adelen har tilbudt at sælge Kongen Korn paa antagelige Vilkaar. I Børnehuset skal forfærdiges Tøj til Brug for Kongen selv. — R. A.

Myn segermager 8 ) y køben: skal gørre mig En Liiden wiiser, som Ieg kan berre huos mig. Huad pa ded skiib s. 299 Trefoldighed skal fliies, ded Erfarer du aff herhuosføiiede Ordinandtze 1 ). D: Peter Pay skall denne herhuosføiiede zeddel tiilstyllis, huorepther hand siig haffuer at rette, Mens han kan lydet vdrette, førend hand kan faa frans brendeuyn 2 ).

Der haffuer uerrit vnderskedtlige herremend huos mig Och præsenterit mig derris korn at selge, Huorfor om samme leiilighed Er denne myn mening, Att Om dii uylle gørre nogen forstrecking aff korn, Och dii uyl giiffue Bespiit paa betalningen, Da haffuer ieg wlyge beder at handle med Adelen med korn End med købmenden 3 ).

I børnehussiit skal gørris Et støcke eller thu fyolen Brun 4 ) blommit caffa 5 ) ymod forarid at bruge til mig selffuer, NB ded skal uerre carmesiin. Vale. Ottensegard den 14 Ianu: Anno 1644.

Christian.