Danmarks Breve

BREV TIL: Corfitz Ulfeldt FRA: Christian 4. (1644-01-17)

17. Januar 1644.
Til Korfits Ulfeldt.
Der skal indenfor Københavns ny Befæstningsværk afstikkes en Lejr, hvortil der kan overflyttes 10 000 Mand af de hvervede Tropper, saasnart de kan undværes paa Fyn. Der skal sendes en dygtig Officer til Kronborg. — R. A.

Epthersom ded uyl werre fornøden, Saa Snardt Man wden fahre kan tage ded geborden 6 ) folck heer aff landiit, at man da Camperer dermed wdenfor københaffuen, paded man dermed kan forsickere Siieland Och gaa tiil skiibs med dem, Naar tyd Er, Daa skaldtu befahle Hans Iacob, att s. 300 hand Stycker Et Leyer aff Indenfor ded Ny werck 1 ), huor ded siig best pa ty tussind mand kan skycke. Kunde man y samme leiier faa En Brøen thu eller thre graffuen, Som man kunde sette Nogle wynfad y, da war ded heel gaadt. Der uyl leggis En dychtig officerer Ind huos Hans wldrich pa Croneborg. Vale. Otthensegard den 17 Ianu: Anno 1644.

Christian.

Udskrift: Riigens Hoffmeister tiill hande.