Danmarks Breve

BREV TIL: Corfitz Ulfeldt FRA: Christian 4. (1644-01-25)

25. Januar 1644.
Til Korfits Ulfeldt 3 ).
Sejermageren i København skal gøre et lille Ur til Kongen. En Befaling ang. Udrustningen af Trefoldighed og en Seddel til Dr. Peter Paynck er vedlagt. Hans Nummesen skal være Materialskriver. I Børnehuset skal forfærdiges Tøj til Brug for Kongen selv. — R. A.

Myn segermager y køben: skal gørre mig En Liiden wiisse, som Ieg kan berre huos mig. Huad pa ded skiib Trefoldyhed skul fliies, ded Erfarer du aff herhuosføiiede Ordinandtze. D: Peter Pay skall denne herhuosføiiede zeddel tiilstyllis, huorepther hand siig haffuer at rette. Aff alle s. 304 dii, mig Er bleffuen forslagen før(!) at were Materiail Skriffuer pa holmen y Gotfriit Miikellsøn[s] 1 sted, Da staar mig yngen bedre an End som diin gammell Tiiener Numsøn, Huorfor du hannem skallt installere.

I børnehussiit skal gøriis Et støcke eller thu fyolen Brun blommit caffa at bruge til mig selffuer, NB ded skal uerre carmisiin. Vale. Køben: Slott den 25 Ianu: Anno 1644.

Christian.