Danmarks Breve

BREV TIL: Corfitz Ulfeldt FRA: Christian 4. (1644-01-26)

26. Januar 1644.
Til Korfits Ulfeldt.
Der skal sørges for at have tilstrækkelig mange skriftlige Løsen rede, hvorfor Samlingen paa Rosenborg skal kompletteres. Fynboerne er fulde af Frygt for Fjenden. Kongen vil ikke give Rente af det Sølv, hvormed Undersaatterne skal forstrække ham til deres eget og Rigets Bedste. — R. A.

Eptherdi denne tiidtz tilstand vdkreffuer, at ieg y tyde tencker paa Ordiit, som pa vnderskedtlige steeder skriifftlig udgiiffuis skal tiil dem, Som dertyl betroit bliiffuer, Da skaldtu lede dem herfor, som findis tryckte pa Rossenborg, Och lade dem complere, der som derudi Nogiit kan fattis. Mengden aff dem, som fiindis pa Rossenborg, Er Nock y Et gaadt stund, Naar ded Er complet.

Denne wiindters forandring Er dii Bange fiinboer En stor trøest y derris Banghed, ty dy mendte, at fiienden skulle haffue agiit Och Redn heroffuer. Ieg saa aldrig Maagen til dette folck.

Dy kommer sammen y morgen Om ded sølff och korn, dy skulle forstrecke mig med tiil derris Eegen och Riigens defension. Och som Ieg mercker, daa haffuer dy for at begere Rendte aff Sølliit och mueligdt aff kornit med, Wansiiet at ded skall anuendis til derris Eiigne kuynder s. 305 och barn. Skall ded saa gaa tiil, da bør ieg for alting haffue Rendte aff myt, som Ieg saa tydt haffuer vdsat Riigit med 1 ). Huad der Nu bliiffuer aff ded, giiffuer tyden. Mens skall dy haffue Rendte aff ded, som Ellers ingen Rendte giiffuer, Naar ded staar y skabiit, Daa Er ded [icke] mer End bylligdt, A[t] Ieg faar Rendte aff myt Sølff, som fandtis pa frede: bade hiid och dig[!], och for ded sølff, Ieg skulle bade Eede och drycke aff. Vale. Aff Ottensegard den 26 Ianu: Anno 1644.

Christian.

Udskrift: Riigens Hoffmeister tiil hande.