Danmarks Breve

BREV TIL: Corfitz Ulfeldt FRA: Christian 4. (1644-01-31)

31. Januar 1644.
Til Korfits Ulfeldt. 2 )
Kongen sender Manifestet i Anledning af det svenske Overfald. Der gaar Rygter om Spioner og Forrædere, der sidder som Fanger paa Blaataarn. Niels Trolle kan ikke undslaa sig ved at blive Generalproviantkommissarius. Om at slaa Mønt. Der skal bestilles Lærred m. m. til Kongen. Om den polske Gesandts og Overskænkens Sendelse til Baudissin. Efterretningen om Tab ved Itzeho og i Vendsyssel skal have virket nedstemmende paa Svenskerne. Kongen ønsker at faa farvet et Parti Klæde. — R. A.

Herhuos haffuer du ded Manifest 3 ) at Emphange, som skal tryckis pa adskillige Sprog. Ded pa danske skal strax forferdigis, At dedsamme kan komme dy folck tiil hande, som boer Inden grendtzen y Suerrig, Isønderlighed Presterne pa begge siider. Med ded tydske skal ochsa hastis, sauyt ske kan, Paded man aff Søstederne kan fa dyste fleere Badtzmend, s. 307 Naar dy Erfahrer, huem der [er] Arsag, at handel och wandel y sønderlighed y Østersøen gørris[dennem usec]ker1). At heer Io haffuer uerrit [allehan]de 1 ) discurs om vnderskedtlige Speiider och forredere 2 ), som skulle uerre fangen pa ded Blaa tarn, ded Er uyst nock, Och sa aldeliis wden nogen Skye, at dy haffuer wiist copier for aff breff, som Borgemeisteren y Christianstad uar tylskreffuen fra Suerrig, huormed hand ochsa war sendt fencklig henad køben. Huilckit Ieg dog ingentyd haffuer kundt troe, Aldenstund Ieg om Ingen kunde høre, som war bleffuen Iustificerit 3 ).

Den Prouyandtmeister, som antagen Er, skal bliiffue den, som hand Er antagen for. Och skaldt du och Admiralen tage Niils trolle 4 ) for Eder Och lade hannem forsta, at Endog hand slap her fra Riigens 5 ) fra ded officium at uerre generall prouiant commissarius Och ded, fordi at hand begerede sa stor gaisi aff landiit, Som hannem inted kunde worde, Da tør hand Indted te[n]cke, Att ded gaar hannem An huos myg, Huiis Lehn hand haffuer hafft Ett godt stund. Mens hand skal Rotunde Erklere siig, huad hand uyl gørre. Ieg uyl aldtiid fa sa Smuck mand tiil En lensmand Igen, som hand Er. Hand skal uyst Sette trøiien tyl Sauel som uy andre.

Naar den Sma myndt Slaagis Epther den walør, som dy danske Marcke er aff, da ma der Slagis deraff Sa mange, som dy kan, Naar deryblandt Marckstøckerne inted glemmis 6 ). Myt Naffn kan flyckis derudi C4, huor dy best kan. Der skal tyl myn fornødenhed forskriiffuis En kurre med uestfehlings 7 ) s. 308 kloster lerriit, ty ded selgiis y kurre. Der skal ochsa forskriiffuis 20 Stycker cammerdug. Och saframdt der Er dammask dreel at bekomme y køben: til at bruge tyl Bylegge 1 ) eller handklede, Da skal deraff sendis Ett Støcke hiid med ded første. Vale. Ottensegard den 31 Ianu: Anno 164[4] 2 ).

Christian.

Den Polnske abgesandter anlangende da habis Ieg, At du Numer haffuer Emphangen myn mening Om Offuerskencken at uyde, som med Baudessen skal Negotiere y den beuyste Sag 3 ). Kandtu och Admiralen faa breffuit til Baudessen Nogit tylig fraa hannem, saat Ieg kan fa ded Omskreffuen, førend hand Segler bordt, da skal dedsamme sendis hiid.

Igar kam myn trummeter først fra fiinden Igen, Som giiffuer for, at dy suen[ske] nu pa En otte dages tyd Suardt haffuer sachtiid sig y derris discurs, ysønderlighed dentyd dy spurde, at dy haffde myst En hab folck y Itzehou, som bleff Offuerfalden aff den glyckstedste garnison 4 ), Saoch fordi at Bønderne y wensyssell skall haffue 5 ) slagen nogiit aff derris folck 6 ).

Aff myn herudi liggende skriiffuelse Erfahrer du Nocksom myn mening, Mens Eptherdi mig nogit Indfaldt, siiden at dette uaar forsegliid, Da haffuer ieg herudi uyldt dig ded lade uyde, Som bestar derudi, At ieg uyl uyde, Om s. 309 man kan y køben: faa En party aff kleede faruyt 1 ) och bered, Och om sliigdt skee kan, daa uyl hiidsendis skiib, som ded heer kan Indtage. Vale. Datum ut in litteris.