Danmarks Breve

BREV TIL: Corfitz Ulfeldt FRA: Christian 4. (1644-02-01)

1. Febr. 1644.
Til Korfits Ulfeldt. 2 )
Hannibal Sehested bør ikke forlade Norge. Kongen har tilskrevet Rigsadmiralen om at foretage et Angreb paa Skibene ved Stettin. Der bør ikke gives Rente af det laante Sølv. — R. A.

Dyn skriiffuelse med Stadtholderens y Norgis Breff 3 ) Er mig y denne mor[gen] aff breffuisser tilhande kommen, Och aff begge Skriiffuelser forstanden tuende wliige Meninger, Huoraff ieg Approberer dyn mening, at der skeer med ded første aff Norrie, huad skee kan, ysteeden at Hanibal begerer at Maa pa Post komme heer Neder och tage Order pa allehande, Om huilcken leiilighed Ieg haffuer ladt hannem myn mening 4 ) forsta. Huorledis denne Breffuisser kan komme med myn skriiffuelse secker ygennem, ded wed ieg Indted. Karlen, som fører breffuit fram 5 ), ma informeris, huorledis hand kan bliiffue aff med breffuit, naar hand inted kan faa ded med siig. Ieg haffuer skreffuen Admiralen tyl om Et anslag at gørre paa dy skiib, som fyndis ued Steetiin, At man dem kunde Ruinere med første Aben wand. Huoruydt mig Om samme Reuiir 6 ) och leiilighed bekendt Er, ded haffuer ieg laadt hannem forsta Och hannem befahlit derom at tale med den, som antagen Er for prouiant commissarie 7 ), som formenis at uerre der bekendt.

s. 310 Ded sølff 1 ) du mener, at man skulle giiffue Rendte aff, ded mener ieg indted at burde skee, ty da bør Ieg liige sa uel haffue Rendte aff Pengen som aff Sølffuit, som Ieg dog aldrig kan Erlange. At giiffue Rendte aff Penge ded bør at werre, wansiiet Ieg ingen rendte begerer aff myne. Mens att giiffue Rendte aff Sølffuit, Som ellers haffue (!) bleffuen paa Skorstenen eller andenstedtz, Och aff ded sølff, som ellers haffde bleffuen staendis y skaben eller der udenfor, Ded befinder Ieg indted at uere uel giiordt y denne tiid at Begere aff syt feederne land. Vale. Ottensegard den 1 fæbru: Anno 1644.

Christian.

Dette herhuosføiiede breff til hanibal Sested Er uel sa Smadt lagdt sammen, at hand kan bringe ded fordt y ded tree, som siidder vnder heelen bag y støfflene.