Danmarks Breve

BREV TIL: Corfitz Ulfeldt FRA: Christian 4. (1644-02-02)

2. Febr. 1644.
Til Korfits Ulfeldt.
Hofmønsterskriver Hans Bøjesen skal levere 50000 Dlr., som skal sendes til Hamborg for at bruges til Hvervninger. Ulfeldt vil faa Ordre af Kancelliet til at hæve en Sum Penge af Landekisten. — R. A.

Epthersom denne tydtz tiilstand wdkreffuer, at der wiil sendis 50000 daler Offuer tyl Lybeck, Som derfra siiden kan gaa pa Hamborg tiil at Amploere til werbynger, Da skal samme Summa affoddris aff Hans Boysen Paa denne herhuos føiiede kuytandtz Och med Ett aff Skyben sendis tyl Lybeck Och leffueris den, som H: key van Anefeldt 2 ) dertyl betroer.

Du bekommer aff Chanseliit befahling at foddere dii penge af, som fyndis y landkysten 3 ), Och derhuos En befahling s. 311 tyl dem, som haffuer Nøggelen til samme kyste, att dy skal lade følge, huissom derudi fyndis. Vale. Ottensegard den 2 fœbru: Anno 1644.

Christian.

Udskrift: Riigens Hoffmeister tiil hande.