Danmarks Breve

BREV TIL: Corfitz Ulfeldt FRA: Christian 4. (1644-02-08)

8. Febr. 1644.
Til Korfits Ulfeldt. 1 )
Om Afsendelsen af Overskænken til General Baudissin. Kongen har begivet sig til Føns for at sætte Mod i Befolkningen, som venter snarlig Invasion af Torstenson. Han sender en Kopi af Rigsraadets Svar til den svenske Regering. — R. A.

Herhuos haffuer du ded breff Igen til generall Baudessen, Huormed Offuerskencken 2 ) haffuer syn afferding. Gud giiffue, at hand Och gesandteren saad sammen pa torriid y dandtziig. Ieg haffuer begiiffuen mig hiid, paded Ieg Nogenlunde kunde Betage folcken heer y landiit den Store friicht, der stycker y dem, Isønderlighed Mens ordene gar heer, att Tostensøn haffuer sagdt, At hand y tilkommende vgge wiil gaa heroffuer, Om Endskøndt fanden med hans Selskab skulle føre hannem heroffuer. Huad Nu skeer, ded giiffuer tyden. Ieg habis med gudtz hiielp, at densamme danneman, som fører ham tyl wandtz, han fører ham uel tylbage ygen med gaadt lyff ful med huug. Huad dy danske Raad den Suenske Regering pa derris siiste Erklering, wed Peder wiibe framskiickit, Suariid haffuer 3 ), deraff haffuer du copiam herhuos s. 312 at Emphange, Som skall tryckis och yblandt dii Suenske distribueris, førend ded Manifest kommer for En dag. Vale. Aff fiins 1 ) Prestegard den 8 febru: Anno 1644.

Christian.