Danmarks Breve

BREV TIL: Corfitz Ulfeldt FRA: Christian 4. (1644-02-12)

12. Febr. 1644.
Til Korfits Ulfeldt.
Det norske Jærnværk kan skaffe det fornødne Jærn, naar det maa leveres i Norge. Fjenden er ikke stærk i Jylland, efter hvad der berettes af svenske Fanger. — R. A.

Aff denne Breffuisser Erfahrer du, at Iernuerckit y Norrie 2 ) gar, gud uerre loffuit, uel for siig, Saat hand formener at leffuere Arliigen Epther den Skabelun, hannem giiffuis, Sa megit Iern tyl myn fornødenhed, Som behoff gørris, Nar ded der y Riigit ma leffueris och betalis, Huilckit ieg formener at kunde skee uden Skaade, Aldenstund Iernit dog med rede penning skal betaliis, Endten ded Er vndt eller gaadt.

At lade hendte ded derfra ded kan lettelig skee, Naar dennom Sliggen Ordt neffnis, som ded bekuemmeligen Om sommeren kan affhendtis.

Tiilstanden heer Er, gud werre loffuit, Endnu temmelig. Naar dii Skeerbade 3 ) ankommer, da skal fynden med gudtz hiielp inted bliiffue glemdt pa den Iudtske siide. Siiden at wandiit Er bleffuen Aabiid, daa haffuer ieg heel fliitig ladiit visitere dem. Dii Erre inted Num[e]re Stercke y Iudtland. Dii, som forgangen Nat bleff fangen, dii haffde 20 myl til derris kuarter Och skulle forsee wachten y tre ugger. Dii bekende, at dy fleeste companier uar 24 och Ringer Rytter Stercke, och att cornetten la pa Rustuognen. Vale. Aff fyns Prestegard den 12 febru: Anno 1644.

Christian.

Udskrift: Riigens Hoffmeister tiill hande.