Danmarks Breve

BREV TIL: Corfitz Ulfeldt FRA: Christian 4. (1644-03-19)

19. Marts 1644.
Til Korfits Ulfeldt. 3 )
Kongen har været i Proviantgaarden og i Bryggerset, hvortil der skal bestilles Fade. Huderne af det ballandske Kvæg, som bruges paa Holmen til Maanedkost ved Mikkelsmesse, skal herefter ikke leveres til Børnehuset. — R. A.

Ieg haffuer Epther Middag werrit y Prouyandt garden Och y Briggersit Och fornommen y Briggersiit at uerre mangel pa faade, Som skall befalis Bøckerne heer y Byen at forferdige Och tage tømmerit och Banden huos Skriffueren pa Briggersit.

s. 314 I Prouiandt garden haffuer Ieg befaliit Ingen Oxehuder at maa andenstedtz anuendis vden y Børnehussit At leffue[re]. Dy hudder, som dy faar aff ded hallandtske feh, som giiffuis Om Mickelmis tyl Manidtz kost 1 ), dem leffuerer dy y børnehussit Och forundrer siig sa deroffuer, at ded inted kan forsla tyl Børnens Skou. Huilcke hudder dy herepther indted skal leffuere y Børnehussit. Haffde man gemdt alle dy hudder aff ded feh, som heer Slachtit Er, da haffde man hafft y thu eller tre Aar nock til at Bereide y Børnehussit. Naar hudderne Erre bered, och Ieg haffuer sa mange deraff, som Ieg haffuer behoff, daa kan Resten giiffuis dem y betaling, som man skildig Er. Vale. Køben: Slot den 19 Martij Anno 1644.

Christian.