Danmarks Breve

BREV TIL: Corfitz Ulfeldt FRA: Christian 4. (1644-03-29)

29. Marts 1644.
Til Korfits Ulfeldt.
Ordrer angaaende Tømmer, der skal føres med paa Skibene (til Elfsborg), og om de Huse, der efter Leonhard Blasius’s Tegning bygges bag den kongelige Stald, beregnede paa Transport ad Søvejen til Bestemmelsesstedet. — R. A.

Memoriall.

Der uyl forordnis tømmermend med til skiibs 2 ), Som annammer Slagbommen Och dii friissiske Rytter 3 ) Heer Och sette dem Sammen hiissid ygen, Huis Naffn med hans Suenne mig skal tilskiickis.

Dy husse, som forferdigis bag Stallen 4 ), skal y myn frauerrelse Epther myn forrige anordning gørris ferdig Och s. 315 indskiibis y dy skiib, som dem kan transportere derhen, som befaliit Bliiffuer, Huos huilcke Ochsa uysse folck skal forordnis, som den(!) Heer Nedertager Och dem med wiinduer Och dørre igen kan Opsette Och forferdige. Och wiil Breederne tyl lofften Heer Striigis, saat man med Riinge umag dem Siiden kan forbruge. Glaasuynduerne skall her forferdigis med al derris tylbehør saoch laasse och hengseler Epther M: linhardtz affriidtz pa lossomendterne, som y samme husse anordnit Er, Som aldtsammen skal Leffueris tyl dem, som kan leffuere ded fra sig Igen pa dy Steeder, Som Befaliis.

Forbenendte Bigmeiister skal gørre Offuerslag pa Steen Och kaalck, som dertil behøffuis, Saat man kan faa ded Epther, som man y En haast indted kan fa med siig herfra. Vale. Aff køben: Slott den 29 Martij Anno 1644.

Christian.

Udskrift: Riigens Hoffmeister til hande.