Danmarks Breve

BREV TIL: Corfitz Ulfeldt FRA: Christian 4. (1644-04-11)

11. April 1644.
Til Korfits Ulfeldt.
Der arbejdes paa at befæste „Gothenbrille“. Et af Louis de Geers Skibe har vist sig i Havnen, men sejlede straks bort igen. Der skal sendes Proviant til den norske Armé og til „Gothenbrille“. Kongen har forgæves ventet paa Undsætning af den norske Flaade. Den danske Flaade skal gøres rede til Kongens Hjemkomst. — R. A.

Wy Erre nu flitig til wercks med fortificationen pa Gottenbriille 1 ), vansiet man Endnu inted tømmer 2 ) haffuer kundt bekomme. Ieg haffde icke kundt ynske mig aff gud y himmelen Større lycke til at ga hiid, End ieg, gud uerre loffuit, hafft haffuer. Tii dy haffuer her Endnu ingen vndsetning s. 316 fat aff Luiis de gerre 1 ), Mens her uar stackit siiden Et aff hans skiib Ret y mundingen aff haffnen, Saat ingen her uyste andit, End at ded haffde uerrit den forlaren Søn 2 ). Mens den tiid dy pa samme skiib bleff fladen war her Inde, da lagde dy strax by och giick ad Søen Igen.

Tiil Hanibal Seested 3 ) fornemmer man Inted. Dy, som kender landit, dy mener, at hand for megiit wand skiild, som Er Endnu y fosserne, Endnu y En Maniid indted kan komme. Der uil tenckis pa y tyde, at der kommer korn op til samme Armei, ty Ellers Er den Buinerit. Lademanden y Bahus lehn mendte, nu hand uar heer, at dy kunde bringe En Manidtz prouiandt tilueiie och inted mehre.

Der uyl ochsa y tyde tenckis pa, at denne Ordt blyffuer forsørgit med prouiandt 4 ). Aff skiiben kan mystis En Manidtz fetallie Och inted mere.

Tiil den Norske flade fornemmer man Inted, huor den Er, Och herfra kan man inted gaa, førend den ankommer at secundere gottenbriille. Skal ded saledis uerre mendt med samme flade, Som En pardt ladder siig mercke, At Ieg skulle fetalliere den ud Och skaffe S[t]ycker dertil, Da skal der uerre liiden profiidt huos samme flade at hendte. Ieg habis, at y haster med fladen der hiiemme, sauit mueligdt Er, At ieg kan fiinde den ferdig, Naar gud uyl, Ieg kommer tyl Steede. Vale. Aff ded skiib Trefoldighed den 11 Aprilis Anno 1644.

Christian.

Udskrift: Riigens Hoffmeister tiil hande.