Danmarks Breve

BREV TIL: Corfitz Ulfeldt FRA: Christian 4. (1644-04-23)

23. April 1644.
Til Korfits Ulfeldt.
Kongen vil gaa til Angreb, naar Skibet „Stumpede Dorethe“ er kommet, og derpaa efter Ove Gjeddes Ankomst søge til Østersøen. Der skal samles saa mange hvervede Tropper som muligt til at bemande Flaaden. Hisingen kan forsvares med norske Tropper. Ordrer til at sende Penge til Kaj Ahlefeldt snarest mulig, angaaende Udrustning af Skibet „Trefoldighed“ og angaaende at skaffe Kongen medicinsk Vand. — R. A.

Aff dyn skriiffuelse daterit den 18 Huius haffuer Ieg fornommen, at Skeerene y Suerrig Endnu liigger fuld med Iiss, Och at dy suenske uyl med ded første ga y søen med 24 Orloff skiib, item at gemene snack gaar om Hollendernis mange skiib, som dy uyl gaa Igennom Sundiit med, Huorpa ieg dig inted forholder, At safram[t] 1 ) Ieg kan fa Stumpiit dorrete mundterit hiid til mig, Da achter Ieg indted at affuardte Offue geddis ankomst 2 ). Ty ieg habis nest gudtz hiielp y dag at komme Elffborg sa neer, At man kan secker skyde Skyldtuachten derpa pa hudden. Naar Offue gedde siiden ankommer, Da skal ded nest gudtz nadis hiielp Icke uaare en tyme, førend Ieg skal gaa Liige henad danmarck Igen och søge Østersøen 3 ).

Aldt ded geworben folck, man kan Skraabe sammen, ded skal samliis, Tii dem foruden kan ieg inted vdrette med fladen, Dii andre kan man bruge tiil fiildekalck. Naar dette hull bliiffuer Stappit for Luiis de gerre och hans selskab, da gørris ingen skiib fornøden at lade y søen passe paa ded selskab. Tii man kan belegge hyssingen 4 ) sa sterck med Norsk folck tiil hest och fodtz, at fiinder derpa indted kan gørre skade. Jo snarer Stuppiit(!) dorrethe Och Offue gedde kan komme hiid, Io snarer kan Ieg komme herfra, s. 318 Och forhabis med den Allerhøiiestis hiielp och bystand at gørre Suensken saa Bragiit En Sommer, som dy skelmer giiorde mig wyndteren.

Dy penge, som Ieg befohll stackiit siiden at skulle sendis H. key von Alefeldt 1 ), dii ma Endeligen fordt med ded første, ty du uest uel, huad macht mig ligger pa ded Steed. M: Hans 2 ) pa den Store smyddie skall gørre thuende tarne y forrad tyl dette skiib, Som dii thuende Er, som man kan gaa udi aff den Store kaiitte. Der er allerede thuende smaa taaren pa, dersom 3 ) dy andre skall komme, mens dy Erre saa Sma, at ingen kan komme derind.

Du skaldt uerre derom, at ieg kan faa mere aff ded uand, som den Docter 4 ), som boer y Elssuingen 5 ), pleiier at skaffe greffuen aff Oldenborg. Vale. Aff myt skiib Trefordighed(!) triidie Paske dag Anno 1644.

Christian.

Udskrift: Riigens Hoffmeister tiil hande.