Danmarks Breve

BREV TIL: Corfitz Ulfeldt FRA: Christian 4. (1644-04-25)

25. April 1644.
Til Korfits Ulfeldt.
Kongen haaber at tvinge Göteborg til Overgivelse eller i alle Tilfælde at kunne spærre Vejen for Louis de Geers Flaade. Sidste Nat gjorde Svenskerne et Udfald fra Göteborg, men led blodige Tab. — R. A.

s. 319 Endog heer Er Inted falden for, siiden Ieg skreff syst, Sa haffuer ieg dog uyllit skriffue med denne Breffuisser, paded y der hiiemme kan Erfahre, At ded staar, gud uerre loffuit, her uel tiil. Ieg Staar uel y dy tancker, at gottenborg skulle Accommodere sig, Naar dii mercker, at man fahrer fordt med at sencke Indlobbit for Elssborrig. Huad nu skeer, ded giiffuer tyden. Saframd dy inted uyl Skycke siig y sagen, Da skall Ieg saledis med gudtz hiielp lucke for dem, at Luiis de gerre Endten lydit eller Indted skall kunde gørre, som landiit kan haffue godt aff. Denne Skottis skiib Er den triidie, som Er syunckit 1 ). Saa snardt Owe gedde Och Stumppit dorrete kommer hiid, da uyl Ieg med gudtz hiielp begiiffue mig herfra. I Nat faldt [d]y ud aff gottenborg pa Hyssingen med 1000 Mand 2 ), mens bleff skarp tracterit, saat dy tackede uorherre, at dy kam tilbage Igen. Der bleff, gud uerre loffuit, icke En mand aff uorris, mens med derris Blod haffde dy smurdt lorden och kliippen offuer med dy døde, som dy sleppede med sig, liige som der haffde Standen Et Slachterii. Vale. Aff mig(!) skiib Trefoldighed den 25 Aprilis Anno 1644.

Christian

Udskrift: Riigens Hoffmeister tiil hande.