Danmarks Breve

BREV TIL: Corfitz Ulfeldt FRA: Christian 4. (1644-04-30)

30. April 1644.
Til Korfits Ulfeldt.
Kongen vil, for at holde Øje med de Geers Flaade, begive sig til Flækkerøen, hvortil skal sendes en Del af Flaaden. Der skal sendes Penge til Dr. Langermann og 30 000 Daler til Hertug Frederik til Hærens Underhold. — R. A.

s. 320 Ieg haffuer aff dyn skriiffuelse forstanden, At Luiis de gerris flade Er Steeck y søen 1 ), Huylckit man Indted kan Endere, mens gørre dertil, huad mueligdt kan werre. Och paded i[eg] 2 ) kan dyste bedre passe pa samme flaade, at den Indted wforuarende kommer y s[un]dit2), daa begiiffuer Ieg mig, sa snardt skee kan, herfra henad fleckerøen 3 ), Huordthen disse herundertegnede skiib, sa snardt mueligdt Er, skall komme tiil mig. [Du kan] 4 ) beholde Resten huos dig til att passe pa y Sundiit, at dy kan confoiiere d . . .4) ygennom Strømmen.

Eptherdi ded Er befahliit, at D: la[nger]man4) skall begiffue sig fra Ossnabriig henad Hamborg Igen, da skal s[amm]e4) D: skaffes penge, saat hand med Ehren kan komme derfra Igen 5 ).

Myn Søn H: frederich 6 ) skal vndsettis med 30 tussind daler tyl myn Armej, hand huos siig haffuer, som myg y disse tyder ligger Macht paa. Vale. Aff myt skiib Trefoldighed den 30 Apri: Anno 1644.

Christian

1. S: Sophia

2. Pasientia

3. Treekroner

4. den Huyde Byørn

5. Oldenborg

6. Gaackmed

7. Stormaren 7 )

8. den Suordte Byørn

Och saa mange aff dy sma skiib som dysse: Snarensuend och ded selskab, som Seiiler nogiit.

Udskrift: Riigens Hoffmeister til hande.