Danmarks Breve

BREV TIL: Corfitz Ulfeldt FRA: Christian 4. (1644-05-03)

3. Maj 1644.
Til Korfits Ulfeldt.
Skibet „Stumpede Dorethe“ er nu ankommet. Korfits Ulfeldt og Ditlev Reventlow skal paa Kongens Vegne svare den kejserlige Gesandt, at han helst vil have Kejserens Hjælp i Meklenborg. Der skal sendes Penge til Dr. Langermann og Hans Leonhard Klein. Ove Gjedde skal have Ordre til at begive sig til Flækkerø. — R. A.

Ieg haffuer Stackit siiden ued den galliotte skreffuen dig tiil om uorris tylstand Och, huad Ieg haffuer y siinde, Om gud y himmelen sliigdt behager. Stumpiit dorrete 1 ) kam hiid ygar Och skall strax hiiem Igen. Den keysserlige gesandter 2 ) Skal aff dig och Chanseleren meo Nomine saluteris och lade forsta, At Ieg for mangel aff dem, som kunde gørre Suar pa keysserrens skriiffuelse, Da haffuer Ieg befahlit Eder med Chanseler Reuendtlou at lade hannem Mundtlig myn mening forsta, Att Hans herris Assistens kommer mig best til pas y landte Meckelenborg. D: Langeman Och M: kleiin 3 ) skall secunderis med Penge, at den Ene kommer henad Ossnabriig Och den ander derfra Igen. Oue gedde 4 ) formercken(!) man Endnu indted heer. Hand skall befahliis, om hand Endnu der hiemme Er, att hand begiiffuer sig henad fleckerøen. Vale. Aff Trefoldighed u[n]der Huynge 5 ) den 3 Maj Anno 1644.

Christian.

Udskrift: Riigens Hoffmeister til hande.

21