Danmarks Breve

BREV TIL: Corfitz Ulfeldt FRA: Christian 4. (1644-05-08)

8. Maj 1644.
Til Korfits Ulfeldt.
Kongen vil ikke have sendt nogen Orlogsskibe til Undsætning, da disse skal blive hos Admiralen, som skal sørge for Flaaden i København, medens Kongen selv vil sejle i Retning af Helgoland for at spejde efter Louis de Geers Flaade. Den første svenske Flaade, der bliver færdig, skal sikkert sejle efter Ammunition til Danzig. Der skal sørges for Proviant til Kongens Flaade ved dens Hjemkomst. — R. A.

Epthersom du stackit siiden haffuer fat Order 1 ) at hiidsende Nogle aff Orloff skiiben med nogle prouiant skiib, Da Eptherdi Ieg habis med gudtz hiielp at forrette Miit forrehaffuende med dy skiib, Ieg huos mig haffuer, Da skal samme skyb bliiffue der hiiemme och følge Admiralen, Nar och huor behoff gørris.

Ieg gar nu med gudtz hiielp liige herfra henad Hylligeland At fornemme, huor Luiis de gerris flade Stiicker, Huilcken Ieg formener yndted at uerre sa formidabile, som der gaar Ord aff. Ded ma siidde wnderlig sammen med samme flade, at den haffuer søgdt Elffuen, huor den Indted kan Naa ded, som derris Intention tyenligdt kan werre. Ieg habis med gudtz hiielp, at myn mening skal gerade wel y ded, at Ieg formener, At dy mange danske och Norske Søefolck, som y En hast Er løbben sammen, Indted haffuer wiildt fordt, dentyd dy haffuer merckit, at ded skulle brugis Imod derris Eygen herre och feederne land. Ded Er Admiralen befahlit at forrette ded der hiiemme, som hans stand anstar 2 ).

opgivet; paa Grund af Modvind maatte den blive her i 4 Dage. — Det fremgaar af dette Brev, at samme Forf. s Efterretning om, at Kongen forlod Flaaden og straks sejlede hjem i en Baad, er fejlagtig. s. 323 Den første Suenske flaade, som bliiffuer ferdig, haffuer man y danmarck inted at skytte, Tii den gaar pa dantzig, huordthen uorris flade bør at confoiiere dem bade hen och tiilbage igen. Tii derfra skal dy haffue Munition och skiibs Redskab. Dy, som y dy forrige tiider giick pa dandtzig y samme mening, som sagdt Er, dy lod siig indted mercke, førend dy gyck for En wiind fordt och liige sa tiilbage Igen, Saat man besuerlig kunde Erfahre. att dy haffde uerrit der. For alting skaldt du uerre derom, Att Ieg fiind[e]r Heer for mig prouiant pa En Maniid for denne flade, Naar gud uil, Ieg kommer hiid Igen. Vale. Aff myt Skiib Trefoldighed y fleckerøen den 8 Maj Anno 1644.

Christian.

Udskrift: Riigens Hoffmeister tiil hande.