Danmarks Breve

BREV TIL: Corfitz Ulfeldt FRA: Christian 4. (1644-07-02)

2. Juli 1644.
Til Korfits Ulfeldt.
Efter Gaarsdagens Kamp med Svenskerne er Kongen sejlet med Flaaden til Lollands Albue, hvortil der skal sendes et Skib med Tømmer til Reparation af de beskadigede Skibe. — R. A.

Epthersom Ieg y gaar fechtede med Suensken, Saat der bleff 4 ) [En] 5 ) hab folck pa denne siide, Och En deel gik meedt skiib 6 ), Huoraff Nu En del gaar offuer med Riigens Admirall pa Pasientia 7 ), aldenstund samme skiib uyl haffue hiielp, førend den kan bru[ges] tiil fechten, Och Endog bade dette skiib och dy andre haffuer ochsa faat derris deel, Da s. 329 habis ieg dog med den Allerhøiiestes hiielp och Biistandt at stiicke sa uydt pa dem, at uy Endnu kan holde En tørning ud, huorfor Ieg Er gangen med flaaden henad lalandtz albue 1 ), huor Suensken inted kan komme oss forby, Huorfor du skaldt sende mig med ded første Ett lempeligdt skiib diid hen med Spiirer til stenger, Raaer och wanger 2 ), item Egii Plancker och Bergholdter 3 ), Huorom Eriick Ottessen kan best gørre dig Relation om aldting. Vale. Aff myt skiib Trefoldighed ymellem laaland Och femmeren den 2 Iulij Anno 1644 4 ).

Udskrift: Riigens Hoffmeister tiil hande.