Danmarks Breve

BREV TIL: Corfitz Ulfeldt FRA: Christian 4. (1644-07-10)

10. Juli 1644.
Til Korfits Ulfeldt.
Der skal sørges for Flaadens Proviantering for det Tilfælde, at den svenske Flaade løber ud, idet Kongen da vil følge den forbi Bornholm. Der skal ogsaa skaffes Proviant til de Landgangstropper, som Kongen vil tage ombord. — R. A.

Med denne breffuisser haffuer Ieg uyldt lade dig forsta, At, Epthersom dig bekendt Er, at ieg ligger her med fladen, och ieg inted kan [komme] herfra, førend En aff os spiiller meiister, Och om end skøndt denne flade Endnu pa nogen tiid Er forsørgit med Viueres, Da uil der dog tenckis pa, At nar den Suenske flaade Endeligen faar ud aff ded hul, dy ligger y, tyl oss, Da skal den Endten slaa siig Igennom oss Eller och vndløbe oss 5 ). Huiilckit nu skeer eller Indted skeer, s. 330 Daa følgiis uy uyst ad, indtil uy er Borringholm forby, Huorfor der uyl tenckis pa middel, huorledis uy kan bekomme fetallien tiil oss under Borringholm. Ieg haffuer y sinde, Om gud uyl, At tage med mig pa skuder och skiib ded geworben folck, som findis pa laland, och ded, som ligger y Suynborg, med nogiit aff landfolckit, wngeferlig 2000 mand 1 ), paa(!) huilcke uyl uerre sa uel prouiandt ued handen som tiil flaaden, Om huilcken leiilighed du mig dyn mening med ded første skaldt lade forsta. Vale. Aff myt skiib Trefoldighed den 16 Iulij Anno 1644.

Christian.

Dii skelmske Suenske Er fuld och fast y den mening, at Pasientia Er bleffuen med alle 2 ), Huilckit dy forredere med gudtz hiielp med liiden profiit anderledis skal Erfahre. Huad uy haffuer heer om findens tiilstand, ded findis herhuos.

Udskrift: Riigens Hoffmeister tiil hande.