Danmarks Breve

BREV TIL: Corfitz Ulfeldt FRA: Christian 4. (1644-08-03)

3. August 1644.
Til Korfits Ulfeldt.
Kongen udtrykker sin Harme over Peder Galt, som ikke har efterkommet den ham givne Ordre, hvorfor Ulfeldt skal lade ham sætte paa Blaataarn. Efter Erik Ottesens Udnævnelse til Admiral krydsede den svenske Flaade frem og tilbage, hvorpaa den om Natten satte Sejl til og slap bort. Kongen har delt Flaaden i tre Eskadrer, af hvilke de to skal krydse i Østersøen og den tredie, under hans egen Befaling, holde Øje med de Geers Flaade. — R. A.

Ded syste, Ieg skreff dig til 3 ), da uar ieg tiiluercks med Suensken Och haffde nock kund giiffuen ham En god s. 331 husk tiil gode nat, haffde den lumppen hund Peder galdt giiordt ded, hannem skriifftlig befahliit war. Ieg haffde bud huos hannem y Søen och lod spørre hannem ad, huorfor han inted Eptherkam hans Order, mens hand suarede inted, Huorudoffuer Natten kam oss paa, Saat den occation skendeligen bleff forsømdt 1 ). Haffde Pasientia kommen En dag før, da haffde ded uerrit megit werdt 2 ). Den dag Admiralen Salig bleff skudt, da lod samme bernhiitter 3 ) Admiralen fechte aliene. Ieg haffuer nu Iagiit hannem y land 4 ). Naar du nu fornemmer hannem der y Negden, da skaldtu lade kalde hannem til dig och lade hannem sette pa ded Blaa tarn indtil wiider beskeen. Siiden at Pasientia bleff Admirall igen, da giiorde dii Suenske Inted andiit End loffuerede Op och neder tiil att tage loffuen 5 ) fraa os. Mens der dii saa, at ded uylle indted ga dem an, da giick dy liige tilbage igen, ligsom dy uylle haffue søgdt derris gammel hul Igen, mens der dy kam ymod andiit, lagde di sig for ancker, Och uy s. 332 satte 1 ) ochsa saa ner huos hinanden, som skee kunde. Mens om Natten, der ded uaar saa mørckt, at man kunde icke see En hand for siig, daa giiorde dy seegell Och giick dør 2 ). Nu haffuer Ieg inted uyldt Iage Epther dem, mens deldt fladen y tree schadron 3 ), saat dy thuende skall kriistze Østersøen paa dii steeder, som aldtiid y dii forrige tyder haffuer uerrit holdt y acht, Och Ieg med myn schadron bliiffuer ued lalans albue der at passe paa Luiis de gerris flade, Huorfor du ydeligen skaldt lade mig uyde, pa huiilcken siide Ieg skall tage hannem ware. Vale. Aff Myt skiib Trefoldighed den 3 Au: Anno 1644.

Christian.

Udskrift: Riigens Hoffmeister tiill hande.