Danmarks Breve

BREV TIL: Corfitz Ulfeldt FRA: Christian 4. (1644-08-23)

23. August 1644.
Til Korfits Ulfeldt 1 ).
I Anledning af, at de adelige Skibskaptajner ikke har villet dømme Peder Galt, fordi han er af Adel, skal det tilkendegives alle adelige, som søger Kongens Tjeneste, at de vil blive afvist, hvis de ikke vil underkaste sig den Ret, under hvilken de hører, enten ved Hoffet eller i Flaaden eller Hæren. — R. A.

Eptherdi Skiibs Capiteinerne, Som aff Adel Erre, Igaar, dentyd der holdtis Reet offuer Peder galdt, Indted uylle dømme pa hans Ehre eller liiff, fordi hand uar En herremand, da achter Ieg at tale hannem tiil for Retten 2 ). Mens paded sliigdt indted skall skee mig tyer, Da skaldtu paa myne uegne lade Adelen, som begerer at tiiene mig, [vide], Att ieg ingen aff dem begerer y myn tieniste, Som siig tiil hoffue med Marskalcken och offisernis sentens 3 ) y adskyllige tilfald [inted] uyl lade contentere, Och 4 ) dii, som tiil Skiibs siig Epther Artycklerne 5 ) inted uyl Rette, item dy, som tyener tiil hest eller fodtz Och siig imaginerer siig Indted liige ued 6 ) at uerre krii[g]sretter vndergiiffuen. Vale. Aff køben: Slott den 23 Au: Anno 1644.

Christian.