Danmarks Breve

BREV TIL: Corfitz Ulfeldt FRA: Christian 4. (1644-08-28)

28. August 1644.
Til Korfits Ulfeldt og Christen Thomesen Sehested.
De skal, hvis Prins Christian agter at begive sig til Hæren i Skaane, paalægge ham at meddele Kongen, hvorledes hans Økonomi i saa Tilfælde skal ordnes, da Kongen ikke kan underholde hans Folk baade i Skaane og København. — R. A.

Hoffmeisteren Och Chanseleren H: Christian tommissøn skal tale med Prindtzen, At om hand Er tiilsyndtz at følge med offuer til skane Och sig der En tydlang huos Armeiien opholde, Da uyl ieg uyde, huorledes ded skall ga tiil med hans vnderholding, Aldenstund hannem allerede Er giiordt En uys deputat paa hans hoffstatt 1 ). Ty at holde En dell aff hans folck y Skaane och En del y køben:, ded kan inted skee, Huorfor ieg uil haffue En uys designation Paa hans commitat, som saledis staar y order, att Ieg ded y lengden kan wdsta, Tii uy haffuer siiett begindelssen pa wercket, mens Indted Enden. Valete. Aff køben: Slott den 28 Au: Anno 1644.

Christian.

Udskrift: Hoffmeisteren Och Chanselern H: Christian tommissøn till hande.