Danmarks Breve

BREV TIL: Corfitz Ulfeldt FRA: Christian 4. (1644-09-04)

4. Septbr. 1644.
Til Korfits Ulfeldt.
Kongen vil tage Ulfeldts Anmodning om at tildele de to Brockenhuuser Len under Overvejelse. — R. A.

Dyn skriiffuelse Er mig y gar tilhande kommen, Huorudi du Intersederede for dy thuende Brockenhusser, At den Ene, som haffuer Lehn, matte fa et andiit, Och den, som Indted lehn haffuer, motte faa Ett 2 ), Huorpa Ieg dig inted forholder, At der Er Endnu langdt tiil walburgi 3 ), pa huilcken tyd lehnen vddelis. Imidlertyd wiil Ieg giiffue acht paa, huem de[r] Meriterer kronens lehn, som leddige Erre, Saoch huem der Meriterer at beholde dem, som dii haffuer, Och derhuos haffuis y acht, at Ieg selffuer kan haffue nogiit aff dem, Huilckit inted kan skee, wden att ded skeer generaliter, Saat Ingen persons anseelse Er derhuoss, Mens allene haffuis y acht ded, som kan Staa y lengden. Vale. Aff køben: Slott den 4 Sep: Anno 1644.

Christian.

Udskrift: Riigens Hoffmeister till hande.