Danmarks Breve

BREV TIL: Corfitz Ulfeldt FRA: Christian 4. (1644-09-07)

7. Septbr. 1644.
Til Korfits Ulfeldt.
Kongen har ved natlig Rekognoscering undersøgt Stillingen ved Malmø, hvis Besætning snarest mulig bør forstærkes. — R. A.

Eptherad Ieg ygar, Gud uerre loffuit, weel och lyckeligen uar hiid ankommen, Da begaff ieg mig y Nat herfra ud y Mareken at besee leiiligheden her omkring Och befunden, at man best kan faa lufft pa den Siide henad Lund End pa den anden siide. Naar Nu sliigdt settis y werck, Da uyl Byen stercker besettis med folck Epther H: tage [t]ottis1) meni[n]g. Tii hand mener, att Borgeskabit Er indted at lyde [paa.] 1 ) Ded ma nu uerre Om Den besetning, huorledis ded uyl, daa faar dog ded fynske folck, som befahliit Er at komme hiid, Errindris, at ded skeer med ded første, som befhaliit Er 2 ). Vale. Aff Malmøhuss den 7 Sep: Anno 1644.

Christian.

Udskrift: Riigens Hoffmeister zu handen.