Danmarks Breve

BREV TIL: Corfitz Ulfeldt FRA: Christian 4. (1644-09-12)

12. Septbr. 1644.
Til Korfits Ulfeldt.
Brødet skal, paa Grund af Utilfredshed med dets Størrelse, for Fremtiden fordeles efter Vægt. — R. A.

Eptherdi der klagis Offuer Brødiit, at ded indted Er numer aff den Størrelse, som ded uar først, och ded begeris, at dii matte annamme och wdgiiffue Brøddiit Epther wechten, s. 338 Da Eptherdi ded indted 1 ) myn skade, att sliigdt skeer, daa skall befahliis, at Brødiit weiies dem tiil, som ded annammer. Vale. Aff Malmøhus den 12 Sep: Anno 1644.

22

Christian.

Udskrift: Riigens Hoffmeister till hande.